Meny

Du bestemmer over din bank

Valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, forstanderskapet, avholdes i perioden 12.–16. februar 2018. Vi oppfordrer flest mulig til å komme med forslag til aktuelle kandidater og til å delta ved valget. Frist for å fremme kandidatforslag er 12. januar.

Kundene er godt representert i bankens forstanderskap, som er det øverste formelle organet i en sparebank. Nå kan kunder i tre valgkretser være med og velge 3 nye medlemmer og 3 varamedlemmer til forstanderskapet.

Om valget til forstanderskapet 

Forstanderskapet i Sparebanken Sør har 28 medlemmer, sammensatt av 12 kundevalgte, 6 valgt av egenkapitalbeviseierne, 3 offentlig valgte og 7 valgte av de ansatte. Det er like mange varamedlemmer fordelt på samme måte.

Oppgavene til forstanderskapet er bl.a. å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomiteer.
Av det sittende forstanderskapet er 3 kundevalgte medlemmer og 3 varamedlemmer på valg for 4 år i 2018.
Valget skal avholdes for følgende kretser:

Valgkrets:   Medlemmer og varamedlemmer som skal velges:
Kragerø, Drangedal, Siljan, Skien, Bamble, Porsgrunn    2 (1 medlem og 1 varamedlem) 
Kristiansand, Songdalen, Søgne, Vennesla    2 (1 medlem og 1 varamedlem)  
Grimstad, Arendal, Froland   2 (1 medlem og 1 varamedlem)  

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i Sparebanken Sør på minst 2500 de siste 6 månedene har stemmerett og er valgbare. I tillegg er også juridiske personer valgbare og har stemmerett. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer; en for eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt.

Sparebanken Sør har en valgkomité som vil innstille på kandidater. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og – dato, adresse og yrke. Forslag må være banken i hende senest 12. januar, og kan sendes på e-post til lgs@sor.no. Enhver kunde som har stemmerett og er valgbar, er pliktig til å motta valg med mindre kunden har gjort tjeneste som medlem av forstanderskapet eller styret i minst en valgperiode.

Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på valg er lagt frem i bankens lokaler og her på www.sor.no.

Valget gjennomføres elektronisk og vil foregå ved bruk av BankId via link som blir lagt ut på bankens hjemmeside på internett. For de som ikke har BankId, er det mulig å møte i bankens lokaler og få avgitt stemme. Stemme for annen kunde etter fullmakt må avgis i bankens lokaler. De som vil avgi stemme i bankens lokaler må forevise legitimasjon. Legitimasjon må også forevises for den som har gitt fullmakt til å stemme, fortrinnsvis i form av kopi av legitimasjon innsatt på fullmaktsskjema. Det er ikke anledning til å stemme via postforsendelse.

Aktuelt regelverk og annen relevant informasjon, herunder bankens vedtekter, skjema for fullmakt og forslag på kandidater, vil være tilgjengelig i bankens lokaler og her på sor.no. Valgkomiteens innstilling ble lagt ut tilsvarende 2 uker før valget.

Kristiansand, 29. desember 2017

Øystein Haga
Forstanderskapets leder